Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.katerinavati.com είναι o επαγγελματικός ιστότοπος της ψυχολόγου Κατερίνας Βατή, η οποία αποτελεί τον διαχειριστή του και τον κάτοχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτόν. 

O παρών ιστότοπος είναι  εναρμονισμένος με τον υπ. αρ. 2016/679 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 γνωστόν ως GDPR – General Data Protection Regulation.

Προσωπικό Δεδομένο: κάθε πληροφορία που μπορεί να σχετιστεί, να ταυτιστεί με ένα φυσικό πρόσωπο ή να το ταυτοποιήσει, όπως: όνομα, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τραπεζικός λογαριασμός, διεύθυνση IP του ηλεκτρονικού υπολογιστή του φυσικού προσώπου. 

Προσωπικά Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας: τα δεδομένα που αφορούν φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του προσώπου, την υγεία και τη σεξουαλική ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό. Μερικά από αυτά συλλέγονται και χρησιμοποιούνται μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες, για παράδειγμα με ιδία συγκατάθεση ή όταν η εθνική νομοθεσία το επιτρέπει. 

Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων: το φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανήκουν τα προσωπικά δεδομένα.

Η ψυχολόγος Κατερίνα Βατή και το ιατρείο της, που εδρεύει στην Καλλονή Λέσβου, αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την αξιολόγηση και θεραπεία ανθρώπινων προβλημάτων ψυχικής υγείας καθορίζοντας το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ψυχολόγο Κατερίνα Βατή, στο 6949159078 ή/και στο mail katerina.vati@gmail.com

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παροχή των υπηρεσιών του ιατρείου συλλέγονται και επεξεργάζονται τα κάτωθι Προσωπικά Δεδομένα:

 1. Δεδομένα πελατών: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, διεύθυνση, ΑΜΚΑ, τηλέφωνο, email, ηλικία, τόπος γέννησης, φύλο, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, εθνοτική προέλευση, όνομα συζύγου, ηλικία συζύγου, επάγγελμα συζύγου, ονόματα/ηλικίες τέκνων, ονόματα αδερφών, εκπαιδευτικό επίπεδο, δεδομένα υγείας.
 2. Δεδομένα προμηθευτών – συνεργατών: Επωνυμία, ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.2 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και την απόφαση 31/2008 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο επαγγελματίας του τομέα υγείας και συγκεκριμένα ψυχικής υγείας, δύναται να τηρεί αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και το αρχείο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το φύλο, την ηλικία, τη διεύθυνση του θεραπευόμενου, καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες στοιχείο που συνδέεται με την παροχή φροντίδας στον πελάτη όπως ενδεικτικά το λόγο επίσκεψης, την πρωτογενή και δευτερογενή διάγνωση ή την αγωγή που ακολουθήθηκε (ιατρικό ιστορικό), το ιστορικό του προβλήματος που απασχολεί το θεραπευόμενο, το γενικό ψυχοκοινωνικό ιστορικό και την ψυχοθεραπευτική πορεία του θεραπευόμενου.

Η επιχείρηση της ψυχολόγου Κατερίνας Βατή, λαμβάνει υπόψη το σύνολο των αρχών σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, για το σύνολο των επεξεργασιών που αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω. Τα προσωπικά σας δεδομένα:

 1. Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),
 2. Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 («περιορισμός του σκοπού»),
 3. Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),
 4. Είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),
 5. Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),
 6. Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ.2 και 10 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, πραγματοποιείται επεξεργάζεται σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα με την παρακάτω νόμιμη βάση:

(α) την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας κατά το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. (η’) του ΓΚΠΔ, καθώς η παροχή στηρίζεται σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών υγείας
(β) την ανάγκη εκτέλεσης των υποχρεώσεων και άσκησης συγκεκριμένων δικαιωμάτων της επιχείρησης ή δικών σας, στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας
(γ) τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα κατά το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. (στ’) του Γενικού κανονισμού και (δ) την ανάγκη εκπλήρωσης σκοπών αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπών επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικών σκοπών σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού.

Το ιατρείο εντάσσεται στην κατηγορία των επαγγελματιών που έχει υποχρέωση τήρησης απορρήτου όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 9 του Ν. 991/1979 (άρθρο 9, παρ. 3 του ΓΚΠΔ), ως εκ τούτου μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα ειδικών κατηγοριών για τους σκοπούς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Σε περίπτωση αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων (Newsletter) μέσω της ιστοσελίδας μας, ο κύριος σκοπός της τήρησης των δεδομένων σας είναι η δική σας εξυπηρέτηση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας και να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Η υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων είναι προαιρετική και όταν κάποιος τη χρησιμοποιεί, συλλέγουμε δεδομένα κατά την εγγραφή του, για τη χρήση της υπηρεσίας Newsletter/περιοδικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αφορούν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη/επισκέπτη και αποθηκεύονται με σκοπό την τακτική ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η υπηρεσία Newsletter πραγματοποιείται από τον server φιλοξενίας του και αποθηκεύονται σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου. Δίχως τη λήψη και επεξεργασία αυτών των δεδομένων δεν είναι δυνατή η παροχή των υπηρεσιών αυτών από την ιστοσελίδα μας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται, διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή για 10 έτη από την τελευταία επίσκεψη (σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.2 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και την απόφαση 31/2008 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας ως προς την επεξεργασία και τον χρόνο τήρησης των δεδομένων, εντάσσονται στο Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας αρ. 14 παρ. 4 Ν.3418/2005). 

Στη συνέχεια αυτά τα στοιχεία θα διαγραφούν, χωρίς περαιτέρω ενημέρωση του φυσικού υποκειμένου, εκτός αν συντρέχει νόμιμη περίπτωση διατήρησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα δεδομένα σε περίπτωση τήρησης μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος για επιστημονικούς, ιστορικούς ή στατιστικούς λόγους, δύναται να διατηρηθούν ανωνυμοποιημένα, χωρίς καμία δυνατότητα ταυτοποίησης.

Τα δικαιώματά την χρηστών σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ είναι:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, για να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
 • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας,
 • το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), για να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα σας από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων δεν απαιτείται για τη συμμόρφωση μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας
 • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο
 • το δικαίωμα εναντίωσης, σε περίπτωση δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), στην διεύθυνση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ψυχολόγο για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας στο τηλέφωνο 6949159078 ή στο mail katerina.vati@gmail.com. Η επιχείρηση θα ανταποκριθεί σε κάθε αίτημα σας εντός μήνα. Η προθεσμία δύναται να παραταθεί σε επιπλέον δύο μήνες ενημερώνοντάς σας για τους λόγους που απαιτείται η εν λόγω καθυστέρηση.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιανδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να προσφύγετε στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ιστοσελίδα: www.dpa.gr) στη διεύθυνση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική σε οποιαδήποτε περίπτωση που μεταβληθεί η νομοθεσία που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μεταβληθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε ή εμπλουτιστούν οι επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα. Η ενημέρωση θα αναρτηθεί στον παρόν ιστότοπο και θα ειδοποιηθείτε με κάθε δυνατό μέσο.

Τελευταία ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας 10.09.2021